Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025 (ΚΑΝΤΙΝΕΣ-ΘΜΑ )

24.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:23

  Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                          Προκηρύσσει

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους (ΚΑΝΤΙΝΕΣ-ΘΜΑ ) έναντι ανταλλάγματος  έως 31-12-2025(από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2025) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 270/1981,  και στην Κ.Υ.Α:  38609ΕΞ2023  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/10-03-2023τεύχος Β' όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για τις  θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

 1)     ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ2 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ08) : Κλαδισσός, συνολικού εμβαδού Ε=15 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 3.120,00ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.120,00€/έτος x 3 έτη = 9.360,00 €

2) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ5 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ14): Τερσανάς, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 4.500,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.500,00 €/έτος x 3 έτη = 13.500,00 €

3 ) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ6 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ16): Σταυρός, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 4.800,00 ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.800,00 €/έτος x 3 έτη = 14.400,00 €

4) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ 9: Σταυρός, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 3.500,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.500 €/έτος x 3 έτη = 10.500€

5) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ3 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ11): Αγ. Ονούφριος, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 3.500,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.500,00 €/έτος x 3 έτη = 10.500,00 €

6) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ7 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ20) : Καλάμι, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 1.400,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.400,00 €/έτος x 3 έτη = 4.200,00 €

7) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ8 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ19): Βλητές, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 3.750,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.750,00 €/έτος x 3 έτη = 11.250,00 €

8) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Κ10: ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ , συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για  καντίνα με τιμή εκκίνησης 3.000,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.000,00 €/έτος x 3 έτη = 9.000,00 €

 Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)  (Θ.Μ.Α.)

1)     ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ03 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ32) :  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=30,02 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.951,30 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.951,30€/έτος x 3 έτη = 5.853,90 €

2)     ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ02 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ31):  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00 €

3)     ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ01 (παλιός κωδικός XANI30):  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00 €

4)     ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ12 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ35) :  Καλαθάς, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00 €

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2023  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00πμ για τις καντίνες και 11:30πμ για τα Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής για τα Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων , δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα τύπου).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

   Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη τούτου υπολογιζόμενου επί του συνολικού χρόνου μίσθωσης και vα έχουν αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. 29269/23-05-2023 αναλυτική διακήρυξη.

 

 Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη με τα παραρτήματα