Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:Μελέτη ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος ειδικών σχολείων στο Ο.Τ.213 της Π.Ε.3 Σούδας

14.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:25

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ‘ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 213 ΤΗΣ Π.Ε.3 ΣΟΥΔΑΣ’’

 

1. Κύριος του Έργου : Δήμος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Περικλής Βακάλης – 2821341731

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

2. Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 213 ΤΗΣ Π.Ε.3 ΣΟΥΔΑΣ»

Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων αποφάσισε τη μετεγκατάσταση τριών ειδικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, με προδιαγραφές ειδικών σχολείων για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες. Οι νέες εγκαταστάσεις θα βοηθούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, θα παρέχουν ασφάλεια, αισθητική, υγιεινή χώρων, προσβασιμότητα και θα είναι εξοπλισμένες με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και υποδομές (π.χ. θεραπευτική πισίνα, αίθουσα πολυαισθητηριακής ολοκλήρωσης, κλπ.). Η παρούσα δημοπρατούμενη σύνθετη μελέτη αφορά στην μελέτη ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος ειδικών σχολείων στο οικοδομικό τετράγωνο Γ213 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 “Βλητές” Σούδας για τη στέγαση των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 473.560,80 € (χωρίς ΦΠΑ).

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

- κατηγορία 06 - Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων 176.200,97 €

- κατηγορία 07 - Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 17.659,65 €

- κατηγορία 08 - Στατικές μελέτες 96.537,90 €

- κατηγορία 09 - Η/Μ μελέτες 86.917,76 €

- κατηγορία 16 - Μελέτες Τοπογραφίας 8.106,00 €

- κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές μελέτες 21.114,43 €

 

Προβλέπονται επίσης 5.255,29 € για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και 61.768,80 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 23/1/2024 και ώρα 10:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 26/1/2024 και ώρα 10:00π.μ

5. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Αναλυτικά οι απαιτήσεις αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη.

7. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.470 €).

8. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 1/12/2023 και δημοσιεύτηκε στις 6/12/2023.

 Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Μιχάλης Καλογριδάκης

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr., με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 205075 στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

 

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ