Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων

01.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:38

                                        Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

                                                    προκηρυσσει

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων, για την περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 20/03/2024, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΚ8

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

21.500,00

ΑΚ9

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

26.500,00

ΑΚ10

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

21.500,00

ΑΚ11

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

21.500,00

ΑΚ12

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

21.500,00

ΑΚ13

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16  * 5,16

26.500,00

ΑΚ14

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

21.500,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα από 9:00π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 73135.                                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους  10% του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικού φορέα.

Β) Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα αναψυκτήρια στα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά(υπόδειγμα στο παράρτημα 1) με το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από την gov.gr

Γ) Για τον εγγυητή : 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  2. Δημοτική ενημερότητα 3. φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού 4. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με το γνήσιο της υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από την gov.gr.

 Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 6.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διακήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων

Υπεύθυνη Δήλωση για τις θέσεις ΔΕΗ

Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητή

Χάρτης Αναψυκτηρίων

Σχέδιο Συμφωνητικού