Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την: «Καθαριότητα χώρων Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων» για ένα έτος

07.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:40

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της καθαριότητας χώρων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων προϋπολογισμού 155.221,87 ευρώ με το Φ.Π.Α.


1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.
Οδός Μελιδονίου 27 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73134
Τηλ: 28210 23361, Fax: 28210 23361
E-mail: ghrokom@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28210 23361. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του κτιρίου στέγασης του Δημοτικού Γηροκομείου για την ευπρεπή και καθαρή εικόνα των χώρων του ιδρύματος όπου αυτό του υποδειχθεί δωμάτια, γραφεία, διάδρομοι τουαλέτες, μπαλκόνια, υαλοπίνακες για 1 έτος.

ΤΜΗΜΑ 1: Καθαριότητα χώρων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, προϋπολογισμού 155.221,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην Διακήρυξη.

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστ. Αριθμός: 211134) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/08/2023 ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31/08/2023 ώρα 08:30 π.μ.

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της Υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

12. Ενστάσεις – προδικαστικές:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

13. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των στα 2.503,58€ ευρώ.

14. Δημοσιεύσεις: Ιστοσελίδα Δήμου Χανίων: www.chania.gr.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
Ιωάννης Σημαντηράκης

Αρχεία

  1. Περίληψη
  2. Διακήρυξη