Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων για 2 έτη

20.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:00

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων  προϋπολογισμού 478.454,21   ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15000000-8,  15411110-6, 15221000-3, 03311000-2, 15110000-2

 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω προμήθεια έχει ως εξής:

  • Ø Τα είδη που θα προμηθευτεί ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ συνολικού  προϋπολογισμού 112.258,14  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, χωρίζεται σε 2 τμήματα τα  οποία αναλυτικά αναφέρονται σε : Είδη Παντοπωλείου και είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα
    • Ø Τα είδη που θα προμηθευτεί ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) συνολικού  προϋπολογισμού 366.196,07 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 4 τμήματα τα  οποία αναλυτικά αναφέρονται σε : ελαιόλαδο,  είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη ιχθυοπωλείου νωπά

 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 6 τμήματα και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αρ. 187658   

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  19/04/2023    και ώρα 15:30 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  25/04/2023  και ώρα 08.30 π.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα, και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

13. Προδικαστική Προσφυγή  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία  Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

14. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο ποσό των  4.234,00  € σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας συμμετέχει σε όλα τα τμήματα.

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/03/2023  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διακήρυξη με παραρτήματα

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς