Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:37

                                      Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                             Προκηρύσσει

Τη διενέργεια δημόσιας ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση Δημοτικού Χώρου στην περιοχή Λουτράκι Ακρωτηρίου, του Δήμου Χανίων

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 9:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων, δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά τ,κ, 73135 (αίθουσα τύπου).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

   Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους  10% του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. 29267/23-05-2023 αναλυτική διακήρυξη.

 Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Διακήρυξη

Παράρτημα