Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Διακήρυξη ακίνητων για την εγκατάσταση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Ακρωτηρίου και Παλιάς Πόλης του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Δήμου Χανίων

19.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 270/1981 (Α΄ 77) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τη με αριθμ. 70/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης ίδρυσης ΚΔΑΠ Ακρωτηρίου (ΑΔΑ: 69ΒΦΟΚΛΧ-0ΙΨ)
5. Τη με αριθμ. 71/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτων για την εγκατάσταση ΚΔΑΠ Ακρωτηρίου και Παλιάς Πόλης του ΔΟΚΟΙΠΠ (ΑΔΑ: Ψ4Υ5ΟΚΛΧ-8ΞΕ)
6. Τις με αριθμ. 79/2023 και 80/2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΝΓΓΟΚΛΧ-036 και 9ΚΩΝΟΚΛΧ-ΛΩΖ)
7. Τη με αριθμ 81/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση ΚΔΑΠ Ακρωτηρίου και Παλιάς Πόλης του ΔΟΚΟΙΠΠ (ΑΔΑ: ΨΣΦ1ΟΚΛΧ-ΧΗΠ)
8. Τη με αριθ. 639/2019 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό Προέδρου και Δ.Σ. του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Tη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτων από τον ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων για την στέγαση των δομών ΚΔΑΠ Ακρωτηρίου και Παλιάς Πόλης του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από 26-7-2023 και λήγει στις 14-8-2023 (20ημέρες) και ώρα 12:00 εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου και των γραφείων του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Αρχεία

  1. Διακήρυξη