Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

26.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:27

 ΑΔΑ: ΡΠ2ΥΩΗ5-ΝΧΓ

ΧΑΝΙΑ, 26/09/2023

Α.Π.: 55858

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»» 

1.Προϋπολογισμός καθαρή αξία 67.741.93€ πλέον ΦΠΑ24% συνολική αξία 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV: 50100000-6 , 34300000-0

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της προμήθειαςEL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών όπου απαιτείται

Τμήμα 

Περιγραφή 

Σύνολο 

Α1

Εργασίες Φανοποιείας – βαφής οχημάτων (ομάδας Α, Β, Δ, Ε, Ζ)

26.000,00 €

Α2

Εργασίες επισκευής συντήρησης νέων οχημάτων σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο λόγω εγγύησης (Ford )

6.000,00 €

Α3

Επισκευή υπερκατασκευών, μηχανουργικές εργασίες (Α,Β)

52.000,00 €

 

Σύνολο Μελέτης

84.000,00 €

 

 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται  τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για για χρονικό διάστημα 12μηνών ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικού ποσού.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής  επιστολής.

11.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στη συνολική  αξία της ομάδας.

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι  η 20/10//2023 ημέρα .Παρασκευή και ώρα 23:55.

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», »,  την 26/10/2023 και ώρα 08:30.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων .

16. Προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)» 

17. Δημοσιεύσεις:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό…235136

 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ σε XML 

  ΕΕΕΣ σε PDF