Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης – Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων WiFi -ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης – Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων WiFi -ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,  συνολικού προϋπολογισμού 52.700,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 32420000-3, 48210000-3, 5100000-9

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των προϋπολογισμού 52.700,00   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  συστημάτων έξυπνης πόλης (Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστημάτων wi-fi). Εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης υψηλής ποιότητας διασύνδεσης σε εξωτερικούς χώρους. Το ασύρματο δίκτυο θα προσφέρει στους  χρήστες ενιαίο σημείο διασύνδεσης (κοινό SSID) και δυνατότητα ταχείας αυθεντικοποίησης διά της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  σχετική διακήρυξη 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αρ.189395  

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  20/04/2023  και ώρα 15:30 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  26/04/2023 και ώρα 08.30 π.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

9.Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  .

10. Χρηματοδότηση: Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έργο ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5034916, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" με κωδικό ΣΑΕΠ 2019ΣΕ11910019 (απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2021 ΑΔΑ ΩΜ4Κ46ΜΤΛΡ-7Τ3).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με Α.Π.: 4264/1426/Α3-28/6/2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5034916. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

11. Προδικαστική Προσφυγή  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

12.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  850,00  €  

Διακήρυξη με τα Παραρτήματα

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πινακες Συμμόρφωσης