Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

06/10/2015, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

06.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας καύσιμων(πετρελαίου θέρμανσης), συνολικού προϋπολογισμού 14.122,55€.

 

Η προμήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεσης της προμηθείας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης - τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες της προμήθειας.

 

Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

 

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

10.500

1,0935

11.481,75

 

 

 

Σύνολο: 

11.481,75

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

2.640,80

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

14.122,55

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 62169/04-08-2015.

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

Προκήρυξη αρ.πρ. 62169/2015