Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

28/09/2015, Προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα και τα πτηνά του Δημοτικού Κήπου Χανίων

28.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του άρθρου  23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον Κ.Α. 35-6632.001  για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού, ζωοτροφών κ.λ.π.».

    6.  Την υπ΄ αριθμό 520/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού, ζωοτροφών κ.λπ..

    7.  Την υπ΄ αριθμό 602/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.042,50€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

    8.  Την υπ΄αριθμό Α-996/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

    9.  Την υπ’ αριθμό 57008/2015 Εισήγηση της Δ/νση Περιβάλλοντος  Πρασίνου και Καθαριότητας.

 10.  Τις υπ’ αριθμό 284/01-09-2015 και 166/20-05-2015 αποφάσεις Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

    Τη διενέργεια προμήθειας ζωοτροφών για τα ζώα (κρι – κρι) και τα πτηνά (πάπιες, περιστέρια, φραγκόκοτες κ.α.) του Δημοτικού Κήπου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 2.510,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, με απευθείας ανάθεση ως κάτωθι:

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

Καλαμπόκι ολόκληρο

Κιλά

3.333

0,36€

1.200,00€

 

ΟΜΑΔΑ 2  

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

1

Τριφύλλι Α΄ ποιότητας

Κιλά

2.500

0,48€

1.200,00€

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

1

Φύραμα για πουλιά (τραχανά)

Κιλά

91

0,60€

55,00€

 

ΟΜΑΔΑ 4

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

1.

Φύραμα για πουλιά (αλεύρι)

Κιλά

50

0,60€

55,00€

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών  όπως ορίζονται ανωτέρω.

Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες.

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων.

Ο  Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 02 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκεύη.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα και τα πτηνά του Δημοτικού Κήπου Χανίων».