Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/11/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2,3,5,6

24.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:43

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι προβαίνει στηv διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την επιλογή αναδόχου  της  σύμβασης για την προμήθεια Εξοπλισμού γραφείων για το κέντρο στήριξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου και για τις ομάδες 2,3,5,6, σύμφωνα με  την  υπ΄ αριθμό 837/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

 Η προμήθεια του εξοπλισμού αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες ειδών, ως εξής:

 Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.160€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 3:  Ηλεκτρικός Εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 5: Πίνακες ανακοινώσεων- διδασκαλίας (ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.180€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 6: Λοιπός εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.850€ χωρίς Φ.Π.Α.)

 Αναλυτικά τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ΄αριθμό 15690/2014 Διακήρυξη  Δημόσιου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού καθώς και στα τεύχη που την συνοδεύουν και εξακολουθούν  να ισχύουν.

 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  είναι 16.838,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. 002/8, Κ.Α.2010ΕΠ00280052)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.  Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα τους.   

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς  την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Υπόψην  κ. Σοφοκλή Μαυρομμάτη), με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  και  30  Νοεμβρίου 2015 .

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια Εξοπλισμού γραφείων για το κέντρο στήριξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου για την ομάδα /ομάδες ………….

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 15690/2014 Διακήρυξη  Δημόσιου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού καθώς και στα τεύχη που την συνοδεύουν και εξακολουθούν  να ισχύουν.

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.τ.λ.) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αναλυτική Διακήρυξη μαζί με τα τευχή που τη συνοδεύουν