Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

07/09/2015, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

07.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:09

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων & υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών.                                                                                                      

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15.027,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 3.456,21 σύνολο 18.483,21€.

 Ειδικότερα η προμήθεια έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α – Σιδηρά υλικά συντήρησης κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.996,21€

ΟΜΑΔΑ Β –Υλικά συντήρησης κήπων – πάρκων - παιδικών χαρών – σιδηρά προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 8.487,00€

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μία η και περισσότερες ομάδες αλλά  για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας που συμμετέχουν, όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 53297 /2015 αναλυτική διακήρυξη.

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας  εκτός Φ.Π.Α. για την  ομάδα ή τις ομάδες  που συμμετέχουν.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις  16- 09 -2015 ημέρα Τέταρτη  και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς