Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

21/07/2015, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίω»

21.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Χανιά 21/07/2015

Αριθμ. πρωτ.: 44283

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ.Κώδικας:

Τηλέφωνο:

Fax:

e-mail:

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

73135

2821341760

2821093300

g-promitheies@chania.gr

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Με βάση την 584/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει την ανάκληση της 570/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δινόταν παράταση στην ημερομηνία διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, διότι εκλείπουν οι λόγοι ισχύος της. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, όπως είχε αρχικά οριστεί, με ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών από 17/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07.30 έως 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. 33421/10-06-2015 προκήρυξης. Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-κ. Δήμαρχο Χανίων

- Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο

- Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ