Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/02/2015, Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

18.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια αναλώσιμων ειδών  εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.                                                                                                      

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 28.416,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 6.535,68 σύνολο 34.951,68.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα για ένα η περισσότερα είδη αλλά και για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 8531/2015 αναλυτική διακήρυξη .

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες κάθε είδους που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις  10- 03 -2015 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός