Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/03/2015, Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Χανίων

31.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:03

                                                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
 5. Τις διατάξεις της αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22-12-2008) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων και όπως αυτή διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009).
 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον Κ.Α. 10-6264.004 του οποίου προβλέπεται πίστωση 1.500,00€ για την συντήρηση ανελκυστήρων.
 7. Την υπ΄ αριθμό A-630/2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.
 8. Την υπ’ αριθμό 300/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6264.004 για την κάλυψη της εργασίας συντήρησης ανελκυστήρων.
 9. Την υπ’ αριθμό 16765/2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικές Υπηρεσιών.
 10. Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
 11. Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των  ανελκυστήρων που βρίσκονται: α) στο  Δημαρχείο Χανίων στην οδο Κυδωνίας 29 στα Χανιά (υδραυλικός δυο (2) στάσεων), β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δυο (2) στάσεων) και γ) στο  Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Η συντήρηση κάθε ανελκυστήρα θα είναι διάρκειας ενός έτους και θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με αριθμό Φ9.2/Οικ.28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως αυτή διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009).

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 02 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Χανίων».