Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

27/05/2015, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:15

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.πρωτ.:28996

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 27 / 05 / 2015

Αρ.πρωτ.:28996


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 32.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6117.003 για “Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ & Οικ.επιτρ”

 4. Την υπ΄ αριθμ Α-704/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 32.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 5. Την υπ΄ αριθμ. 361/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 24.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002791494)

 6. Την υπ’ αριθμ. 25537/08-05-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 7. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 23.677,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή προσωπικό και μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελέσει την παραπάνω εργασία, πρέπει να αναθέσει την εργασία αυτή σε ιδιώτη. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω εργασία, πρέπει να διαθέτει για το σκοπό αυτό άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων κατάλληλα μηχανήματα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επιθυμητό και συνάμα αξιόπιστο. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παραλαμβάνει άμεσα (και με δικά της έξοδα) το οπτικοακουστικό μέσο (CD) όπου έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά η κάθε συνεδρίαση ή να αποστέλλεται αυτό διαμέσου ιστοσελίδας ασφαλούς σύνδεσης -ftp (της εταιρείας), ώστε στην συνέχεια να γίνει η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αρχείων, με τη μορφή:

1. Ενός θερμοκολλημένου τεύχους με μέγεθος σελίδας Α4 και

2. Ενός αντιγράφου σε DVD ή CD

Επίσης επισημαίνουμε ότι:

 1. Η επεξεργασία του κειμένου να γίνεται σε Word- Office

 2. Σε κάθε πρακτικό θα υπάρχει ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο στο οποίο θα καταγράφεται πότε έλαβε το λόγο ο κάθε ομιλητής.

 3. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word) να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New Roman σε μέγεθος 12

 4. Η απόσταση ανά παράγραφο να είναι 1,5 διάστιχο. Τα περιθώρια της σελίδας A4 (άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) να είναι 2cm (δύο εκατοστόμετρα).

Αναλυτικά η ανάθεση αφορά στα κάτωθι:

 

 

 

Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

45 συνεδριάσεις ΔΣ κατά το έτος 2015 Χ 5 ώρες/συνεδρίαση

225 ώρες

2

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

65 συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2014 Χ 2 ώρες/συνεδρίαση

130 ώρες

3

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

65 συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2015 Χ 3 ώρες/συνεδρίαση

195 ώρες

 

 

Η δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 23.677,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνεδριάσεων, και η προσφορά θα αναφέρεται σε τιμή ανά ώρα. Ο προϋπολογισμός βασίζεται στο γεγονός ότι συνεδριάσεις του ΔΣ για το 2015 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε σαράντα (45) μέχρι το τέλος του έτους και η διάρκεια κάθε συνεδρίασης είναι πέντε (5) ώρες κατά μέσο όρο. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν εξήντα πέντε (65) συνεδριάσεις με διάρκεια κάθε συνεδρίασης δύο (2) ώρες κατά μέσο όρο και εκτιμάται ίδιος αριθμός συνεδριάσεων μέχρι το τέλος του έτους 2015 με διάρκεια κάθε συνεδρίασης τρεις (3) ώρες κατά μέσο όρο.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.