Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/09/2015, Εργασίες επισκευής και εγκατάστασης δικτυακών υποδομών

23.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 23 / 09 / 2015

Αρ.πρωτ.: 59426

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασίες επισκευής και εγκατάστασης δικτυακών υποδομών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.005 για “Προμήθεια & εγκατάσταση δικτυακών υποδομών”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1043/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 10.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 718/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 10.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑΜ 15REQ003055060)

  6. Την υπ’ αριθμ. 58660/21-09-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  7. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και εγκατάστασης δικτυακών υποδομών, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο καλύπτει το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του. Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την πρόσβαση στο διαδίκτυο εκατοντάδων πολιτών και επισκεπτών του Δήμου. Κατά συνέπεια η άμεση επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και αφορά στις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά στο σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση, διαφορετικά η προσφορά τους δε θα γίνεται δεκτή.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εργασίες επισκευής και εγκατάστασης δικτυακών υποδομών"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ