Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

26/03/2015, Aνάθεση υπηρεσίας ανυψωτικών εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας

26.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 Έχοντας υπόψη:

     1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.  Τον  προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2015, που προβλέπει πίστωση 6.000,00€ στον κωδικό δαπανών  Κ.Α. 35-6233.001.

    6.  Την υπ΄ αριθμό Α-628/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

    7.  Την υπ΄ αριθμό 293/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση.

    8.  Την υπ’ αριθμό 15948/2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας.

    9.  Την υπ’ αριθμό  284/01-09-2015 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση ανυψωτικών εργασιών προκειμένου να γίνει κλάδευση πολύ ψηλών δέντρων και γενικότερα η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών που δεν μπορούν να εκτελέσουν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου. Για την εργασία απαιτείται η διάθεση γερανοφόρου οχήματος με καλάθι με προέκταση 35 μέτρων και με προσαρμογή σταθερού καλαθιού με το χειριστή – οδηγό του. Οι ώρες χρήσης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της υπηρεσίας και δεν θα ξεπεράσουν το σύνολο των εκατό (100) ωρών και έως του ποσού των 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Προβλέπεται ελάχιστος χρόνος απασχόλησης οι δυο ώρες, ο χρόνος μετράει από την άφιξη του μηχανήματος στη θέση απασχόλησης, θα υπάρχει διαφοροποίηση της τιμής για τις αργίες και τις Κυριακές, η απασχόληση του γερανοφόρου οχήματος με οδηγό θα μπορεί να γίνει σε όλη την επικράτεια του Δήμου Χανίων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ήμερες και την προσαύξηση για την τυχόν απασχόληση σε Κυριακές & αργίες. Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η τιμή για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα.

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Ανάθεση ανυψωτικών εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας».