Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

03/09/2015, Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου, με την διαδικασια του Κατεπείγοντος

03.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας καύσιμων και λιπαντικών, συνολικού προϋπολογισμού 14.768,92€.

 

Η προμήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεσης της προμηθείας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α. για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης - τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

β. για την προμήθεια των λιπαντικών  η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παρακάτω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τα Τμήματα που προβλέπονται παρακάτω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει.

 Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

   ΤΜΗΜΑ 18

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Βενζίνη αμόλυβδη

333

1,4634

487,31

2

Βενζίνη Super (μολυβδούχος)

333

1,0935

527,94

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

10.000

1,5854

10.935,00

 

 

 

Σύνολο: 

11.950,26

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

2.748,58

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

14.698,81

 

ΤΜΗΜΑ 19

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Λιπαντικά - Λάδι  SAE 30  για λίπανση  χορτοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 30 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος.

15

3,8000

57,00

 

 

 

Σύνολο: 

57,00

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

13,11

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

70,11

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης διακήρυξης (σχετικά με τα ανωτέρω τμήματα )με αριθμό πρωτ. 62169/04-08-2015.

Προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς