Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/04/2015, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Χανίων

23.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:55

 ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

    6.  Την υπ΄αριθμό Α-686/2015 πρόταση ανάληψης δαπάνης.

    7.  Την υπ' αριθμό 248/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

    8.  Την υπ’ αριθμό 340/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.023 για την ανωτέρω προμήθεια.

    9.  Την υπ’ αριθμό 20616/2015 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, συνολικού  προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,  ως έξης :

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 1. 1.     Λυχνία ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W E27.

Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ περίπου, ισχύος 125Watt, με κάλυκα E27, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.000 Lumen, σχήματος αχλαδωτού. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες.

 

 1. 2.     Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα. 
 • Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Συμπαγής, για επαγγελματική χρήση για εξωτερικούς χώρους.
 • Κάλυκας από επινικελωμένο ορείχαλκο Ε27.
 • Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.
 • Κατανάλωση 24W περίπου.
 • Ενεργειακής Κλάσης Α.
 • Τάση λειτουργίας 230-240V.
 • Πρισματικό κάλυμμα.
 • Ενδεικτικού μήκους 175mm, ενδεικτικού πλάτους 60mm.
 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος – 5oC έως 55oC.
 • Θερμοκρασία χρώματος: ενδεικτική τιμή 6.400 Κ.
 • Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.400 lm.

 

Παραδοτέες στις αποθήκες του Δήμου μας.

Οι εν λόγω λαμπτήρες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΥΛΙΚΟ

Μονάδες

Τιμή Μονάδας

Μονάδες Χ Τιμή

ΦΠΑ

Σύνολο με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

 

 

 

 

 

3. Λυχνία ατμών Υδραργύρου Υ.Π. 125W E27 αχλαδωτή

1000

        3,12 €

   3.120,00 €

     717,60 €

    3.837,60 €

ΟΜΑΔΑ Β

 

 

 

 

 

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα.

2600

        3,49 €

   9.074,00 €

  2.087,02 €

  11.161,02 €

Σύνολα:

3600

 

 

 

  14.998,62 €

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών  όπως ορίζονται ανωτέρω.  Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Χανίων».