Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

08/06/2015, Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας συμβουλευτικού σταθμού

05.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

                                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας συμβουλευτικού σταθμού», υποέργου 2 της πράξης «Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για τη στέγαση και λειτουργία σταθμού» - MIS 423761 η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12.040,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 2.769,20€, σύνολο 14.809,20€. H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7341.027 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων, του οικονομικού έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 26/06/2015, ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.  Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Έπιπλα (προϋπολογισμού 6.070,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.396,10€, σύνολο 7.466,10€)

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (προϋπολογισμού 5.300,00 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 1.219,00€, σύνολο 6.519,00€)

Ομάδα 3: Σκίαστρα (προϋπολογισμού 670,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 154,10€, σύνολο 824,10€)

 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2821341643-1, ενώ η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών και την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τους Αναδόχους.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Κάτοψη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ορθή επανάληψη)