Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

03/11/2015, : Εργασία «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ (ΛΑΕΚ ) ΕΤΟΥΣ 2015

03.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

                                                                   Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ (ΛΑΕΚ) ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού  10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από υποψήφιους διοργανωτές σεμιναρίων και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, προκειμένου να επιμορφωθούν υπάλληλοι του Δήμου Χανίων   στα παρακάτω  πεδία :

 

1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) /Αρχάριοι-Μεσαίο επίπεδο

2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) /Προχωρημένο  επίπεδο

 

Ενδεικτικά για το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Διάρκεια                                                          : 30 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής                                : Να έχει ολοκληρωθεί έως τον  Δεκέμβριο  2015  

Ώρες διεξαγωγής                                            : απογευματινές

Τόπος  διεξαγωγής                                         : γραφεία ανάδοχης εταιρίας (πόλη Χανίων) ή                                                                                     εναλλακτικά στο  κεντρικό Δημαρχείο Χανίων

Αριθμός υπαλλήλων  που θα επιμορφωθούν  : 10-20  εργαζόμενοι 

Ενδεικτικά για το δεύτερο  πρόγραμμα επιμόρφωσης : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

       Διάρκεια                                                           : 25 ώρες

       Ημερομηνίες διεξαγωγής                                : Να έχει ολοκληρωθεί έως τον  Δεκέμβριο  2015  

       Ώρες διεξαγωγής                                            : απογευματινές

      Τόπος  διεξαγωγής                                         : γραφεία ανάδοχης εταιρίας (πόλη Χανίων) ή

                                                                         εναλλακτικά στο   κεντρικό Δημαρχείο Χανίων

        Αριθμός υπαλλήλων   που θα επιμορφωθούν :10-20  εργαζόμενοι 

     Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Δήμο Χανίων :

1. Έρευνα προσδιορισμού και ανάλυση  των αναγκών  για επιμόρφωση του προσωπικού .

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

3. Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΟΑΕΔ/ ΛΑΕΚ  :

       3.1 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως για τη χρηματοδότηση του προγράμματος   από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ).

     3.2  Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου αποπληρωμής των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ και παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων στο Δήμο Χανίων.

       3.3            Παρακολούθηση των απαιτουμένων τυπικών διαδικασιών, κατά την υλοποίηση του προγράμματος (ηλεκτρονική ενημέρωση, έλεγχοι ΟΑΕΔ κ.λ.π.).

4. Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση  του σεμιναρίου .

5.Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων στους εκπαιδευθέντες(όταν απαιτείται).

6.Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης των σεμιναρίων στους εκπαιδευθέντες.

7. Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική αναφορά   προς  το Δήμο Χανίων.

Η παραπάνω δέσμη των υπηρεσιών  δεν θα  τιμολογηθεί ξεχωριστά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να καταθέσουν  προσφορά και για τα δύο  προγράμματα .

Στην κατάθεση προσφοράς να μην υπολογιστεί η αμοιβή των 5 € που τυχόν θα λάβουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι αφού αυτό είναι σταθερό και δεν αφορά σε κόστος του αναδόχου

Η τιμή προσφοράς θα είναι η καθαρή αμοιβή του αναδόχου  χωρίς σε αυτή να έχει υπολογιστεί ΦΠΑ. ( θα προστεθεί  ΦΠΑ όπως διαμορφωθεί από την κείμενη νομοθεσία κατά την ημερομηνία της ανάθεσης ).

Το ποσό θα καταβληθεί στον ανάδοχο μετά την αποπληρωμή του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ 

 Οι τελικοί όροι του κάθε προγράμματος θα διαμορφωθούν απο κοινού με τον ανάδοχο αφού λάβουμε υπόψη και τις τελικές συμμετοχές των υπαλλήλων στο κάθε πρόγραμμα.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  και  την Παρασκευή  6   Nοεμβρίου 2015.  Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για” ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ (ΛΑΕΚ ) ΕΤΟΥΣ 2015”