Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/07/2015, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 •        Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 •       Το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα
  • Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52950/2-7-2014 (ΑΔΑΜ: 14SYMV002159026 2014-07-10) σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων στην Παλιά Πόλη Χανίων.
  • Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2015,που προβλεπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 70-6117.003.
  • Την με Αρ. Α-962/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 15.000,00 Ευρώ  Προϋπολογισμού έτους 2015.
  • Την υπ’αριθμ 494/2015 (ΑΔΑ: ΩΘΔ5ΩΗ5-1Μ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».
  • Την υπ’ αριθμ. 38136/2015 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης.
 •       Την υπ’αριθμ. 284/1-9-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων και σχετικών επικαιροποιήσεων αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.       

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο συντήρησης/διαχείρισης/επισκευής συστημάτων αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων ή συναφών υπηρεσιών με αυτές που αναλύονται στο παρόν τεύχος. Επιπλέον, δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (συντήρηση και διαχείριση ποδηλάτων, σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων και λογισμικού, διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών).

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτελούν την προσφορά του ανάδοχου περιέχονται στο συνημμένο τεύχος «Περιγραφή της Υπηρεσίας: Συντήρηση και Λειτουργία Σταθμών Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων Δήμου Χανίων» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να υποβληθούν  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την ανάθεση της υπηρεσίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στη Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135,  μέχρι και την   05/08/2015, τηλέφωνο πληροφοριών καθώς και η διάθεση των τευχών στο 28213-41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ