Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/07/2015, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ (ΥΔΟΜ)

24.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 24 / 07 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.:45352

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ραφιών για το υπόγειο του Δημαρχείου Σούδας (ΥΔΟΜ)

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 40-7133.001 για “Έπιπλα σκέυη”

 4. Την υπ' αριθμ. Α-999/2015 Π.Α.Υ., ποσού 11.500,00€

 5. Την υπ’ αριθμ. 507/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 6. Την υπ’ αριθμ. 549/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση ποσού 11.500,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης (ΑΔΑΜ 15REQ002923626)

 7. Την υπ’ αριθμ. 34756/15-06-2015 (αριθμ. πρωτ. ΥΔΟΜ 6249/12-06-2015) Εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης

 8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ραφιών, προϋπολογισμού 11.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε ράφια για την οργάνωση του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (ΥΔΟΜ) και συγκεκριμένα:

 

 1. 99 τεμάχια ράφια διαστάσεων 30Χ122cm και συνολικού ύψους 2,44m με έξη (6) επιφάνειες φόρτωσης

 2. 74 τεμάχια ράφια διαστάσεων 30Χ92cm και συνολικού ύψους 2,44m με έξη (6) επιφάνειες φόρτωσης

Όλα τα συστήματα θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, πιστοποιημένα για κατανεμημένο φορτίο τουλάχιστον 110 kg/m στα ράφια, με όλα τα κατάλληλα κομβοελάσματα, κοχλιοσυνδέσεις, πλαστικά πέλματα και λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα ώστε το σύστημα να είναι ικανό να λειτουργήσει υπό πλήρες φορτίο τόσο σε στατικές όσο και δυναμικές φορτίσεις. Η ενδεικτική διάταξη των ραφιών φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα των υπογείων χώρων του Νέου Δημαρχείου Σούδας όπου στεγάζεται η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εκεί, και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναρμολόγησης και τοποθέτησης στο χώρο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ραφιών για το υπόγειο του Δημαρχείου Σούδας (ΥΔΟΜ)"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ)