Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

02/11/2015, Προμήθεια αποθηκευτικών μέσων USB Token

02.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

                                              Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας 10 αποθηκευτικών μέσων USB Token για ψηφιακές υπογραφές τύπου Athena (IDProtect/OS755/Java/USB Token, ID Protect 6.20.08) συμβατό με Windows XP, Vista, 7 και 8 (32 bit και 64 bit) προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια αποθηκευτικών μέσων USB Token για ψηφιακές υπογραφές».