Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/02/2015, ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ »

17.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 28213-41718

Fax: 2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά: 16/02/2015
Α.Π:
8579

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 32999,73με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ. Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

 

                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

                                                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ