Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

09/04/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

09.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 09 / 04 / 2015

Αρ.πρωτ.: 19491

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 17.200,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6221.002 για «Ταχυμεταφορές»

  4. Την υπ' αριθμ. Α-604/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 17.200,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 281/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 17.200,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002698992 )

  6. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας, για την ανάθεση της μεταφοράς δεμάτων και φακέλων για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, για ένα έτος ή μέχρι την κάλυψη του ποσού των 4.000,00€, με κυριότερες και πιο συνήθεις αποστολές τις παρακάτω:

 

Περιγραφή

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό εντός πόλεως Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού εντός πόλεως Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

 

προϋπολογισμού 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Στις προσφορές των εταιριών να επισυναφθεί ο τιμοκατάλογός τους με βάση τον οποίο θα γίνονται οι χρεώσεις διαφόρων άλλων ειδών μεταφοράς δεμάτων και φακέλων και να αναφέρεται το εκάστοτε παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί αυτού.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :

Προς Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας.