Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

18/6/2015, Διακήρυξη ανοικτής ,προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015.

18.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2015) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015), οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Β. Καθορίζονται οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 

 

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΑ ΧΩΡΑ

ΘΜ11 (ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

24,75 €

495,00 €

2

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

ΘΜ 10(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

49,50 €

990,00 €

3

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Κ2

15,00 Τ.Μ.

148,50 €

2.227,50 €

4

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΠΤΕΡΑ

Κ1

15,00 Τ.Μ.

148,50 €

2.227,50 €

5

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΠΤΕΡΑ

Δ08

250 ,00Τ.Μ.

13,20 €

3.300,00 €

6

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δ07

400,00 Τ.Μ.

24,75 €

9.900,00 €

7

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΘΜ09 (ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

24,75 €

495,00 €

8

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΘΜ08(ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

24,75 €

495,00 €

9

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΣΤΑΛΟΣ

ΘΜ06(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

49,50 €

990,00 €

10

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ05(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

30,00 Τ.Μ..

49,50 €

1.485,00 €

11

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ03(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ)

20,00 Τ.Μ.

49,50 €

990,00 €

12

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ02(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

20,00 Τ.Μ.

49,50 €

990,00 €


 

(Θέσεις ΘΜ- Θαλάσσια Μέσα , Δ-ομπρέλες & καθίσματα θαλάσσης ,Κ-χώρος τοποθέτησης καντίνας)

 

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 έως 10:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων , Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ.8 .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Νεκτάριος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ