Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

27/03/2015,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της <<προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες 1,2>>

27.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    Χανιά, 27 / 03 /2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ. 16851
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,
Τηλ: 28213 41760 ,Fax: 28213-41763
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της <<προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες 1,2>>

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Την 1122/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ματαιώνει την απευθείας ανάθεση από ΔΣ της <<προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες1,2,3,4 >> για τις κατηγορίες 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ και 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ, επειδή δεν κατατέθηκε καμία παραδεκτή προσφορά για τις κατηγορίες αυτές και

αποφασίζει την την εκ νέου απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις κατηγορίες αυτές χωρίς αλλαγή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας των ειδών :

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.598,78€ Σύνολο 8.550,00€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 2.146,34€ πλέον ΦΠΑ 23% 493,66 € Σύνολο 2.640,00€

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν και στις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε κατηγορίας.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στην 71980/17-09-2014 επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15-04-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

 

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου