Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

25/5/2015, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 284/ 01-09-2014 Απόφασης Δημάρχου Χανίων περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων»

25.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. .Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

  2. .Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

  3. .Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010» (ΦΕΚ Β 955/16.4.2014), όπως ισχύει.

  4. .Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε' του άρθρου 3 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29.2.2012), αναφορικά με τον αριθμό των δικαιουμένων αντιμισθία αντιδημάρχων.

  5. .Την υπ’ αριθμ. 284/ 1-9-2014 Απόφασης του Δημάρχου Χανίων

  6. .Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011)

  7. .Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 284/ 1-9-2014 Απόφασης του Δημάρχου Χανίων ως προς τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (5.α) ως εξής :

Α. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πουλιδάκη Γεώργιο τις αρμοδιότητες οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαράκη Ιωάννη τις αρμοδιότητες οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών του Τμήματος Τουρισμού και του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 284/ 1-9-2014 Απόφαση μας.

 

2.Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

Εσωτερική Διανομή:                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γενικός Γραμματέας

3. Δ/νσεις, Τμήματα, Δ.Ε.                          ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4. Τ.Α.Α.Δ.

5. Ενδιαφερόμενοι