Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/08/2015, Υπηρεσία ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

24.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου,προϋπολογισμού δαπάνης 52.040,00 ευρώ.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87 – τ. Α’/7-6-2010)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07 Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.00 π.μ έως 11.30 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυδωνίας 29, ΤΚ 73100 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν: Ασφαλιστικά Πρακτορεία με έδρα τον Δήμο Χανίων που εκπροσωπούν Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.040,80 €.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

Η προκήρυξη με τα τεύχη δίνονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 73100 Χανιά, πληροφορίες στο τηλ. 2821341760).

 

Διακήρυξη,

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Τιμολόγιο Προσφοράς