Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

18/12/2015, Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά μέσα, χρήση 2015

17.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΔΑ: ΒΖΥΚΩΗ5-250
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ
Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη
Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41718
Fax: 2821-0-93300
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr
                                                                               Χανιά: 08-12-2015
                                                                              Α.Π: 76349

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά μέσα, χρήση 2015», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού για τις Προμήθειες, στις 04/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται μετά την δημοσίευση του Ν 4281/2014 που τροποποιεί το άρθρο 26 της ΥΑ 11389/1993(ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ-Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Εμμανουήλ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς