Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/12/2015, Προμήθεια δέντρων για την φύτευση των πεζοδρομίων της οδού Αποκορώνου για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων.

23.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δέντρων για την φύτευση στα πεζοδρόμια της οδού Αποκορώνου για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.507,29 € συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητα.

Είδος

Ύψος

Περίμετρος Κορμού

Μπάλα χώματος

Τεμάχια

Λιγούστρο πανασέ (Ligustrum lucidum exselsum superbum)

2-2,50 μέτα

8-10 εκ

15

35

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια δέντρων για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος».