Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

10/6/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

10.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

                                                                                                                      ΑΔΑ: ΩΖΛΗΟΕΨΡ-Α0Ρ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.

  2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.

  3. Το υπ΄ αριθμ. 4561/22-4-2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.

  4. Την υπ΄ αριθμ. 119/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με τους εξής όρους :

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2013 & 2014 της ΔΕΥΑ Χανίων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Χανίων , Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2013 & 2014, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 20.000,00€, χωρίς τον ΦΠΑ, για τον έλεγχο των χρήσεων 2013 & 2014.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2. Οικονομική Προσφορά, (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ).

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Χανίων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγ. Λαύρας 15 τ.κ.73 300, έως και την 22α Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

7. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2016.

9. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Χανίων της έκθεσης του ελέγχου των χρήσεων 2013 & 2014 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ