Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

17/09/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια χρωμάτων (χρώμα διαγραμμίσεων) και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες

17.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων (χρώμα διαγραμμίσεων) και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες, συνολικού προϋπολογισμού 6995,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη «προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια χρωμάτων (χρώμα διαγραμμίσεων) και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25-09-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς