Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015 | 19/06/2015 11:06

19/06/2015 Ανακοίνωση για εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 19 / 06 / 2015

Αρ. πρωτ.: 36570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 24.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6117.009 για “Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΔΕ Χανίων” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-722/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 12.300,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 389/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 12.300,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002855659)

  6. Την υπ’ αριθμ. 28499/21-05-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  7. Την Τεχνική ΄Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  8. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική ΄Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το Πιστοποιητικό αφορά το σχολικό συγκρότημα «6ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο Χανίων»που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μουντάκη 1, Παντελή Πρεβελάκη, Χατζηαγγελή και Ρήγα Φεραίου, στο Ο.Τ. Γ778, στην περιοχή Αμπεριά της Δ.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων περί Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού με σκοπό τον καθορισμό μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς επίσης ότι απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτήριο ή τμήματα αυτού εφόσον : α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, η εργασία αυτή πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 14.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ)"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

Τεχνική Εκθεση