Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

20/4/2015 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία της ΙΛΑΕΚ, ομάδες ειδών 2, 3 και 5" (MIS 423568)

20.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: 75ΔΩΩΗ5-ΜΩΦ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Χανιά:  15-4-2015     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ.: 20074

Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                      

Πληρ.: Νικολοζάκη Ιφιγένεια                                             

τηλ. 28213-41643-1 ,Fax: 2821093300

www.chania.gr , email: inikolozaki@chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) ομάδες ειδών 2, 3 και 5» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.610,00 € πλέον Φ.Π.Α.23% σύνολο 13.050,30€. H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7341.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων, του οικονομικού έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 7/05/2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.  Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (προϋπολογισμού 6.650,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 3: Αφυγραντές - κλιματιστικά  (προϋπολογισμού (3.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 5: Πυροσβεστήρες (προϋπολογισμού 260,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2821341643-1, ενώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩN

 

Αναλυτική διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές & πίνακες οικονομικής προσφοράς