Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

09/11/2015, Προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών της πόλεως για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

09.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:69573

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 09 / 11 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.:69573

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών της πόλεως για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6654.001 για “Προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών πόλεως”

  4. Την υπ’ αριθμ. 784/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. Α-1256/2015 Π.Α.Υ., ποσού 492,49€

  6. Την υπ' αριθμ. 804/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 492,49€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ003245735)

  7. Την υπ’ αριθμ. 68400/03-11-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας εκτυπώσεων χαρτών της πόλεως, συνολικού προϋπολογισμού 492,49€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε 52 χάρτες της πόλεως, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, σύμφωνα με τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση χαρτών Α1 60 Χ85 εκ. έγχρωμο με εξωτερικού χώρου μελάνια σε SEMI MAT φωτογραφικό χαρτί

Τεμάχια

52

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών της πόλεως για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

Υπόψη κας Γουμενάκη

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του