Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

02/12/2015, Προκήρυξη για «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων»

02.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ:6ΞΥ9ΩΗ5-Τ42
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                       Χανιά, 02/12 /2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Α.Π.75121
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760,Fax: 2821093300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

                                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού 35.570,25 € πλέον ΦΠΑ 23% 8.181,16 € σύνολο 43.751,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και του 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Οι κατηγορίες των ειδών είναι οι εξής:

 

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς