Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/4/2015 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων – Πακέτο (ειδών) Γ’».

28.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:04

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

                                    

 

 

Αρ.Πρωτ.: 20510

Ημερ.: 17/4/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

για την: «προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων – Πακέτο (ειδών) Γ’».

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων, Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2821341643, Τηλεοµοιοτυπία: +30 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: inikolozaki@chania.gr
 2. Σηµείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια τηλ. +30 2821341643,  e-mail: inikolozaki@chania.gr .
 3. Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: (σε περίπτωση έγγραφης υποβολής) Δήμος Χανίων, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα.
 4. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού.
 5. Τρόπος σύναψης της σύµβασης: Ανοικτός δηµόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός.
 6. Τίτλος της σύµβασης: προμήθεια επιδαπέδιων πινακίδων πολιτικής προστασίας - υποέργο 2 της πράξης "προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων".
 7. Αριθμός αναφοράς Αναθέτουσας Αρχής: 20506/17-4-2015
 8. Προϋπολογισµός : 123.000,00 € Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
 9. Τόπος παράδοσης:  Χανιά – Κρήτη.
 10. Αντικείµενο της διακήρυξης: Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με χάρτες χώρων καταφυγής / πρώτων βοηθειών και άλλων πολύτιμων πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας, σε ολόκληρη την έκταση του νέου Δήμου Χανίων, σε δύο γλώσσες (Ελληνική-Αγγλική). Οι εν λόγω πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ήδη προσδιορισθείσες και εγκριθείσες θέσεις, θα έχουν συγκεκριμένη αισθητικά αποδεκτή μορφή και κατασκευή ανθεκτική. Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά εκατόν πενήντα (150) επιδαπέδιες πινακίδες (δοκός και βασική ταμπέλα) και ογδόντα πέντε (85) βοηθητικές ταμπέλες (των προαναφερόμενων επιδαπέδιων πινακίδων).
 11. Ταξινόμηση κατά CPV: 35121600 (επιγραφές), 34992000 (πινακίδες και φωτεινές πινακίδες).
 12. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ.
 13. Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) µήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης.
 14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 15. Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: ημερ. 9/5/2015 και ώρα 8:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/5/2015  και ώρα 15:30  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25/5/2015 και ώρα 11.00 π.μ.
 16. Απαιτούµενες Εγγυήσεις:  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.460,00€.
 17. Χρηµατοδότηση: To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 και υλοποιείται από Δήμο Χανίων ως Δικαιούχο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 365278
 18. Πληρωμές: Προβλέπεται πληρωμή σε μία ή δύο δόσεις μετά την παράδοση καθορισμένων φάσεων του έργου.
 19. Γλώσσα σύνταξης προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής:  Ελληνική.
 20. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 25/5/2015, ώρα Ελλάδος 11.00 π.µ., στο Δήμο Χανίων, Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά Κρήτης.
 21. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
 • δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας, τα είδη της οποίας περιέχονται αναλυτικά στο Παράρτημα - Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

22. Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 6 μήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

23. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

24. Διοικητικές προσφυγές: Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

25. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Περίληψη της προκήρυξης του Διαγωνισµού έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/ S) στις 17/4/2015 με αριθμό αναφοράς 2015-051433. Η δημοσίευση της προκαταρτικής προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 22/1/2015 , με αριθμό δημοσιεύματος 2015/S 15/022423. 

26. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αναλυτική διακήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 9298

 

                                                                          Αρ.Πρωτ.: 20510

                                                                                         Ημερ.: 17/4/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

για την: «προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων – Πακέτο (ειδών) Γ’».

 

1.       Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων, Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2821341643, Τηλεοµοιοτυπία: +30 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: inikolozaki@chania.gr

2.       Σηµείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια τηλ. +30 2821341643,  e-mail: inikolozaki@chania.gr .

3.       Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: (σε περίπτωση έγγραφης υποβολής) Δήμος Χανίων, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα.

4.       Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού.

5.       Τρόπος σύναψης της σύµβασης: Ανοικτός δηµόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός.

6.       Τίτλος της σύµβασης: προμήθεια επιδαπέδιων πινακίδων πολιτικής προστασίας - υποέργο 2 της πράξης "προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων". 

7.       Αριθμός αναφοράς Αναθέτουσας Αρχής: 20506/17-4-2015 

8.       Προϋπολογισµός : 123.000,00 € Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

9.       Τόπος παράδοσης:  Χανιά – Κρήτη.  

10.   Αντικείµενο της διακήρυξης: Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με χάρτες χώρων καταφυγής / πρώτων βοηθειών και άλλων πολύτιμων πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας, σε ολόκληρη την έκταση του νέου Δήμου Χανίων, σε δύο γλώσσες (Ελληνική-Αγγλική). Οι εν λόγω πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ήδη προσδιορισθείσες και εγκριθείσες θέσεις, θα έχουν συγκεκριμένη αισθητικά αποδεκτή μορφή και κατασκευή ανθεκτική. Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά εκατόν πενήντα (150) επιδαπέδιες πινακίδες (δοκός και βασική ταμπέλα) και ογδόντα πέντε (85) βοηθητικές ταμπέλες (των προαναφερόμενων επιδαπέδιων πινακίδων). 

11.   Ταξινόμηση κατά CPV: 35121600 (επιγραφές), 34992000 (πινακίδες και φωτεινές πινακίδες). 

12.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. 

13.   Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) µήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης.

14.   Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

15.   Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: ημερ. 9/5/2015 και ώρα 8:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/5/2015  και ώρα 15:30  

                        Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25/5/2015 και ώρα 11.00 π.μ.

16.   Απαιτούµενες Εγγυήσεις:  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.460,00€.

17.   Χρηµατοδότηση: To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 και υλοποιείται από Δήμο Χανίων ως Δικαιούχο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 365278

18.   Πληρωμές: Προβλέπεται πληρωμή σε μία ή δύο δόσεις μετά την παράδοση καθορισμένων φάσεων του έργου.

19.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής:  Ελληνική.

20.   Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 25/5/2015, ώρα Ελλάδος 11.00 π.µ., στο Δήμο Χανίων, Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά Κρήτης.

21.   Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

§     είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

§     δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας, τα είδη της οποίας περιέχονται αναλυτικά στο Παράρτημα  Β- Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

22.   Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 6 μήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.

23.   Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

24.   Διοικητικές προσφυγές: Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173).

25.   Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Περίληψη της προκήρυξης του Διαγωνισµού έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/ S) στις 17/4/2015 με αριθμό αναφοράς 2015-051433. Η δημοσίευση της προκαταρτικής προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 22/1/2015 , με αριθμό δημοσιεύματος 2015/S 15/022423.

26.   Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ