Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

Προμήθεια εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

 

 Ο Δήμος Χανίων ανακοινωνει τη διενέργεια διαδικασίας για την  ανάθεση της προμήθειας εκτύπωσης  εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν γνώση των υποδειγμάτων εντύπων που βρίσκονται στο γραφείο Προμηθειών και θα πρέπει να υποβάλουν πρόσφορα στο σύνολο  των προς προμήθεια ειδών.    

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα σε δέκα ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος, εντός στις αποθήκες του Δήμου Χανίων η σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή

 

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 16  Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια εκτύπωσης  εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων». 

 

Αναλυτική Ανακοίνωση με τα είδη