Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

02/12/2015, Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

02.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:25

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

 Χανιά, 02 / 12 / 2015

Αρ.πρωτ.: 75194


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 6.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6264.002 για “Συντήρηση πυροσβεστήρων” .

 4. Την υπ΄ αριθμ Α-1456/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 5. Την υπ΄ αριθμ. 840/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 6.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

 6. Την υπ’ αριθμ. 73521/25-11-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 7. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην εργασία του ετήσιου, πενταετούς ή δεκαετούς ελέγχου των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως και Διοξειδίου που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου σε όλους και αναγόμωση σε όσους από αυτούς απαιτείται, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα

 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης (O-ring κλείστρου)

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος μανομέτρου

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης

 • Πλήρωση με προωθητικό αέριο

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 

 

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Ζύγισμα πυροσβεστήρα

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 •  

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ 1, 5.000,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Έλεγχος με sonic

 • Αποσύνδεση αν απαιτηθεί

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ 2, 1.000,00€

 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών).

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

 • Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά ΕΝ,

 • Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

 • Παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων,

 • Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

 

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες, αλλά η προσφορά, θα αφορά όλες τις εργασίες της ομάδας. Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών της ομάδας, δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015, στις 14.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29. Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων" και να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.