Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/10/2015, Προμήθεια φυτικού υλικού (δέντρα, θάμνοι, αναριχώμενα - ποώδη) για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος

23.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φυτικού υλικού (δέντρα, θάμνοι,αναριχώμενα – ποώδη) , για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 14.463,10 € συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

H προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με έξοδα του προμηθευτή στον Δήμο Χανίων.

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του φυτικού υλικού. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού για όλες τις κατηγορίες αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει όμως να δίνετε η

τιμή ανά είδος φυτού.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος».

 

Τεχνικές προδιαγραφές- ποσότητες