Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

03/11/2015, Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομειου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος

03.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Παρασκευή 6/11/2015  και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δημοτικού Γηροκομείου, συνολικού  προϋπολογισμού 2.128,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, από 21/11/2015 όπου λήγει η προηγούμενη σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.   Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:

 

 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α 

CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ Μον. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15511100-4

Γάλα  φρέσκο παστεριωμένο 1,5% 1lt

λίτρο

667

1,10

733,70

2

15511100-4

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες 3,5% 1lt

λίτρο

1000

1,10

1.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.833,33

ΦΠΑ 13%

  238,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.071,66

 

Επίσης οι  ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης διακήρυξης για την  συγκεκριμένη ομάδα 8  καθώς και ότι πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 5 (Επαγγελματικά προσόντα)  και 6 (Περιεχόμενο προσφορών)   της συνημμένης διακήρυξης.

Επανπροκήρυξη,