Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/10/2015, Επανάληψη Προκήρυξης για : "Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Πυροσβεστικών Κρουνών"

29.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

Την επανάληψη της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2015» προϋπολογισμού 7.921,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 42/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ. Χανίων.

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να έχουν εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα (για τους εμπειροτέχνες) κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων τα οποία θα είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ. 29 τκ 73135,η οποία θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και θα συνοδεύεται με:

  • Την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου τους.

  • Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη:

προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προσφορά για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015»Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ\

 

 

Εξώφυλλο

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο

Προυπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς