Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

06/11/2015, Προμήθεια λοιπού εξοπισμού για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου

06.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:29

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (κόντρα πλακέ θαλάσσης), για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, προϋπολογισμού 1.987,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Α/Α

Είδος Υλικού

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1.

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης πάχους 1,2 εκ. σε φύλλα διαστάσεων 1,25Χ2,50μ

Τεμάχια

1

2

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης πάχους 2 εκ. σε φύλλα διαστάσεων 1,25Χ2,50μ

Τεμάχια

19

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.987,68€ 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100,το αργότερο μέχρι και την Τρίτη  10 Νοεμβρίου 2015την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου».