Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

07/09/2015, Προκήρυξη για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

12.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:32

   ΑΔΑ 6Χ9ΜΩΗ5-8ΩΒ

  ΧΑΝΙΑ, 01-09-2015

  ΑΡ.ΠΡΩΤ.   53692

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 44.333,33€ πλέον ΦΠΑ 23% 10.196,67€ σύνολο 54.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Αναλυτικά:

 

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 12.975,61€ πλέον ΦΠΑ 23% 2984,39€ Σύνολο 15.960,00€

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 5487,80€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.262,20€ Σύνολο 6.750,00€

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ προϋπολογισμού 1.016,26€ πλέον ΦΠΑ 23% 233,74€ Σύνολο 1.250,00€

 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 21.560,98€ πλέον ΦΠΑ 23% 4.959,02€ Σύνολο 26.520,00€

 

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 3.292,68€ πλέον ΦΠΑ 23% 757,32€ Σύνολο 4.050,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) ≪Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)≫ .

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07-09-2015

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΈΡΑ

17/09/2015

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 07:30

24/09/2015

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 23:30

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 30/09/2015 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Φύλλο Συμμόρφωσης