Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

19/10/2015, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

19.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 1.420.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιία , με προϋπολογισμό 1.149.738,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29-Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, Χανιά, στο τηλέφωνο 28213-41720, FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 -11 -2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ .με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη 2η και άνω στην κατηγορία οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

ΑΔΑ: 7ΣΧΟΩΗ5-ΡΙΑ

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 23.090,00 € ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών (300 ημερών), μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και Ι.Π. με πίστωση για το 2015 1.100.00€ Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αναστάσιος ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Διακήρυξη

ΕΣΥ

Πίνακας ΕΤΕΠ μελέτης

Προϋπολογισμός μελέτης

Συνοπτικός προϋπολογισμός μελέτης  

Σχέδιο υγιεινής (Σ.Α.Υ.)

Τεχνική έκθεση 1

Τιμολόγιο μελέτης

ΦΑΥ