Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/03/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια μικροεργαλείων και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων.

31.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 Χανιά, 31-03- 2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ. 17533
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

   

   

   

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

   

  Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας μικροεργαλείων και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 7.332,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

   

  Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

   

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια μικροεργαλείων και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την 06-04-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

   

  Αναλυτικά η Ανακοίνωση

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

  Έντυπο Προσφοράς